12/15/2012

ആരാണ് ദൈവം, എന്താണ് ദൈവം ?ദൈവം നന്മയാണ് അവന്‍ മാത്രമാണ് യഥാര്‍ത്ഥമായും പൂര്‍ണ്ണമായും നന്മ .തിന്മയുടെ സങ്കലനം കൂടാതെ  നന്മയാണവന്‍ അവനില്‍ സകല തിന്മയും അന്തര്‍ദ്ഥാനം ചെയ്യുന്നു .അവനില്‍ തിന്മക്കു യാതൊരു സ്ഥാനവും ഇല്ല -പ്രകാശത്തില്‍ ഇരിട്ടിനു സ്ഥാനം യാതൊരു സ്ഥാനവും ഇല്ലാത്ത പോലെ തന്നെ .തിന്മ ചെയ്യാന്‍ അവനു കഴിയില്ല .തിന്മ അവനില്‍ നിന്ന് വരുനില്ല അവന്‍ അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചില്ല ,അവന്‍ അവന്റെ സൃഷ്ടിക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കി ; ഒന്നിച്ചുതന്നെ  സൃഷ്ടിക്കപെട്ട  നന്മയെ നിരാകരിക്കാന്‍ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ,അത് വഴി തിന്മയെ തെരഞ്ഞു എടുക്കാന്‍ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും .സൃഷ്ടിക്കപെട്ട  ഉണ്മയുടെതന്നെ നിഷേധം ആണ് തിന്മ .നന്മയെ കൂടാത് അതിനു തനിയെ നിലനില്പില്ല  സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലാണ്  തിന്മയുടെ വേര് .പക്ഷെ തിന്മക്കു തനിയെ നിലനില്‍ക്കാന്‍ കഴിവില്ല .നന്മയോടുള്ള  സമ്മിശ്രണത്തില്‍ അല്ലാത്  തിന്മക്കു നിലനില്‍പ്പില്ല . നന്മക്കു മാത്രമേ സ്ഥിരമായി  നിലനില്പുള്ളൂ .ഉണ്മയും നന്മയും വേര്‍തിരിക്കാനാവില്ല .ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിത്വം  നന്മയെ നിഷേധിക്കുകയും നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍  സ്വന്തം ഉണ്മയെ തന്നെ  നിഷേധിക്കലാണ് അത് ,സൃഷ്ടിക്കപെട്ട യഥാര്‍ത്ഥ വ്യക്തി ,അതിന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ പോലെ നന്മയാണ് .

ഈ ദൈവം ആരാണ്  അവനെ എവടെ കണ്ടെത്താം  എന്ന് ചോദിച്ചാല്‍  ഇത്ര മാത്രമേ പറയാനാവൂ : "നമ്മുടെ ധാരണകളിലൂടെ  അവനെ  മനസ്സിലാക്കാനോ , നമ്മുടെ പദങ്ങള്‍ ക്കൊണ്ട് അവനെ  നിര്‍വചിക്കാനോ ഒരു മാര്ഗ്ഗവുംമില്ല " നിഷേധാത്കമയോ രൂപാലങ്കര  ഭാഷയിലോ അനേകം കാര്യങ്ങള്‍ അവനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാന്‍ കഴിഞ്ഞേക്കും .അവനു രൂപമില്ല ,ശരീരവുംമില്ല  അവനു ആദിയും അന്തവുമില്ല അവനു പരിമിതിയുമില്ല , വിപിലീകരണവുമില്ല -ശൂന്യാകാശത്തിലുമില്ല ,കാലത്തിലുമില്ല .അവന്‍ അല്ലാത്ത ഏതിലെക്കോ വളരുകയോ ,അല്ലാത്ത എന്തോ ആയി തീരുകയോ ആവിശ്യമില്ല ,അക്കാരണത്താല്‍ അവനു മാറ്റമോ ചലനമോ ഇല്ല  മറ്റെന്തിനെയെങ്കിലും ആശ്രയിക്കുന്നുമില്ല ,മറ്റെന്തെങ്കിലും നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നുമില്ല ,മറ്റുള്ളത് അല്ലം അവനില്‍ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു ,അവനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്നു ,ആരു ,എവടെ ,എന്നീ ചോദ്യങ്ങള്‍  അനശ്വരനും അനാദ്യന്തനും അപരിമേയനുംമായവന്റെ ഔചിത്യ പൂര്‍വ്വമല്ല  അവന്‍ സന്നിഹന്‍ അല്ലാത്ത സ്ഥലം ശൂന്യമായിരിക്കും

ഒരിക്കല്‍ ഒരു ബാലന്‍ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു "അമ്മേ ഏത്ര ദൈവങ്ങള്‍ ഉണ്ട് " അടുത്തുനിന്ന അനുജന്‍ ആണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ."ഈശ്വരന്‍ സര്‍വ്വവ്യാപിയാണെന്ന് "പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ചേട്ടാ ,പിന്നെ മറ്റൊരു ദൈവം എവെടെയിരിക്കും
"ഒരേ ഒരു ദൈവമേയുള്ളു മകനെ എന്നാല്‍ ,മനുഷ്യന്‍ തന്റെ ബുദ്ധിക്കും സങ്കല്പത്തിനും ഒത്തവണ്ണം ഓരോ ദൈവത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ,അവരവരുടെ ദൈവത്തിനു ആലയം പണിയുന്നു .പുണ്യ സങ്കേതങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്നു .ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ പ്രാപിക്കാന്‍ വേണ്ടി തീര്‍ത്ഥയാത്രകള്‍ നടത്തുന്നു .ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളില്‍ കൂടിയിരിക്കുന്ന ദൈവങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ ശക്തി ഉണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ."അമ്മ പറഞ്ഞു ."സര്‍വ്വ വ്യാപിയായ ദൈവം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഇവടെ ഇരുന്നു പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചാല്‍ പോരെ എന്തിനാണ് ദേവാലയത്തില്‍ പോകുന്നത് ? ബാലന്റെ യുക്തി ചിന്ത ഉണര്‍ന്നു .ഏകാഗ്രതയോടു ദൈവത്തോട് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാനുള്ള അനുകൂല സാഹചര്യം ഒരുക്കി തരുന്നു എന്നതാണ് ദേവാലയ ങ്ങള്‍ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം ,എന്നാല്‍ മനുഷ്യന്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നത് അവനവന്റെ ഹൃദയമാകുന്ന ദേവാലയത്തില്‍ വെച്ചാണ് എന്ന് ഉള്ളത് മറക്കരുത് "അമ്മ പറഞ്ഞു .ദൈവം മനുഷ്യനെ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നത് എവടെ വെച്ചാണ്‌ അവിടമാണ് അധ്യാത്മ വിദ്യാലയം

എവടെ നന്മയുണ്ടോ അവിടെ ദൈവം സാന്നിധ്യമുണ്ട്  നന്മയെ വ്യത്യസ്ത  വിശ്വാസങ്ങളിലും  മതങ്ങളിലും പെട്ട ജനങ്ങളിലും ,ദൈവത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് അവകാശ പെടുന്നവരിലും ,വൃക്ഷങ്ങളിലും ,പൂക്കളിലും ,പര്‍വതങ്ങളിലും ,നദികളിലും ,വായുവിലും ,ആകാശത്തിലും
സൂര്യനിലും, ചന്ദ്രനിലും ചിത്രരചനയിലും ,കവിതാരചനയിലും ,ശില്പതിലും ,ശിശുവിന്റെ പുഞ്ചിരിയിലും ,ജഞാനിയുടെ  ബുദ്ധിയിലും  പ്രഭാതത്തിന്റെ അരുണിമയിലും  സൂര്യസ്തമാനത്തിന്റെ  വര്‍ണ്ണ ശമ്പളമിയിലും എല്ലാം  നന്മ കാണുന്നു .നന്മ എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ ആണ് ദൈവ രാജ്യം ,അയ്യപ്പ ഭക്തി ഗാനം ഏഴുതിയ  പുരോഹിതനിലും ഞാന്‍ നന്മ കാണുന്നു .

നന്മ ഉള്ള മനുഷ്യന്‍ ആയി ജീവിക്കുക. മനുഷ്യത്വം ഉള്ളവനായി ജീവിക്കുക. സര്‍വ്വ ചരാചരങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുക. ആരും നയിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങള്‍ ദൈവത്തില്‍ എത്തിച്ചേരും

സ്നേഹ പൂര്‍വ്വം
ജിജോ കളരിക്കല്‍
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
കടപ്പാട് :സ്നേഹത്തിന്റെ താഴ്വര (പൗലോസ്‌ മാര്‍ ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനി)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

.

11/19/2012

A NICE STORY......
A philosophy professor stood before his class with some items on the table in front of him. When the class began, wordlessly he picked up a very large and empty mayonnaise jar and proceeded to fill it with rocks, about 2 inches in diameter.
He then asked the students if the jar was full. They agreed that it was.
So the professor then picked up a box of pebbles and poured them into the jar. He shook the jar lightly. The pebbles, of course, rolled into the open areas between the rocks.
He then asked the students again if the jar was full. They agreed it was.
The professor picked up a box of sand and poured it into the jar. Of course, the sand filled up everything else.
He then asked once more if the jar was full. The students responded with a unanimous “Yes.”
“Now,” said the professor, “I want you to recognize that this jar represents your life. The rocks are the important things – your family, your partner, your health, your children – things that if everything else was lost and only they remained, your life would still be full.
The pebbles are the other things that matter – like your job, your house, your car.
The sand is everything else. The small stuff.”
“If you put the sand into the jar first,” he continued “there is no room for the pebbles or the rocks. The same goes for your life.
If you spend all your time and energy on the small stuff, you will never have room for the things that are important to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Play with your children. Take your partner out dancing. There will always be time to go to work, clean the house, give a dinner party and fix the disposal.
Take care of the rocks first – the things that really matter. Set your priorities. The rest is just sand.”

11/12/2012

എന്തിനാണ് നാം ദുഖിക്കുന്നത്

ദുഃഖിക്കാന്‍ പാടില്ലാത്തതിനെക്കുറിച്ചാണ് നാമോരോരുത്തരും ദുഃഖിക്കുന്നത്. അതേസമയം അറിവുള്ളവരെപ്പോലെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അറിവും ദുഃഖവും ഒരിക്കലും ചേരില്ല. ഉള്ളവരെക്കുറിച്ചും പോയവരെക്കുറിച്ചും ഓര്‍ത്ത് പണ്ഡിതര്‍ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല 
നമ്മുടെ സ്വാര്‍ഥതയാണ്, അജ്ഞതയാണ് ദുഃഖമായി വരുന്നത്. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതോ, ആഗ്രഹം പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്തതോ ആണ് ദുഃഖങ്ങളുടെ യഥാര്‍ഥ ഹേതു. ഏറ്റവുംവലിയ ദുഃഖം മരണമാണ്.
മനുഷ്യന്റെ അജ്ഞത ഞാനിവിടെ സ്ഥിരമാണ് എന്നതാണ്. മനുഷ്യന്റെ ജ്ഞാനവും ഞാനിവിടെ സ്ഥിരമാണ് എന്നതാണ്. ശരീരമായിട്ടുള്ള ഞാന്‍ സ്ഥിരമാണ് എന്നു ധരിക്കരുത്. അതേസമയം ശരീരത്തിനപ്പുറമുള്ള ചൈതന്യമാകുന്ന ഞാന്‍ നശിക്കില്ലെന്ന് അറിയുകയുംവേണം.
ക്രിസ്തു മരിച്ചവനെ ഉയിര്‍പ്പിക്കുന്നതും ഇതിനു ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. മൃതദേഹം അജ്ഞാനാവൃതമായ ശരീരമാണ്. അതില്‍നിന്നും അറിവിനെ വിളിച്ചുണര്‍ത്തുകയാണ് ലാസറിനെ വിളിക്കുന്നതിലൂടെ ക്രിസ്തു ചെയ്യുന്നത്.ശോകമോഹങ്ങളാണ് ദുഃഖത്തിനു കാരണം. അവയാല്‍ വിവേകവും വിജ്ഞാനവും നശിക്കുന്നവര്‍ സ്വധര്‍മ്മത്തെ വെടിയും. അജ്ഞാനചേനാടെ സ്വധര്‍മ്മം നിര്‍വഹിച്ചാല്‍തന്നെ അത് ഫലചിന്തയോടും ഞാന്‍ എന്ന ഭാവചേനാടെയുമായിരിക്കും. ഞാന്‍, എന്റേത് എന്നീ വാക്കുകള്‍ നമ്മള്‍ പറയുന്നത് അറിവില്ലായ്മയില്‍നിന്നാണ്.
ബന്ധങ്ങളാകുന്ന ബന്ധനങ്ങളില്‍നിന്ന്, മിഥ്യകളില്‍നിന്ന് മോത്തം തേടണം. 

ഇവിടെ നേടുന്ന ഭൂമിയും ധനവും മറ്റു സുഖങ്ങളും താല്‍ക്കാലികമാണെന്ന് അറിയണം. നിത്യമായതിനെ അറിഞ്ഞാല്‍മാത്രമെ ശാശ്വതമായ സമാധാനം കിട്ടൂ.

സ്നേഹത്തോടെ;
ജിജോ കളരിക്കല്‍

11/11/2012

ഒരു സാരി ഉടുത്ത കഥ ...

ഒരു സാരി ഉടുത്ത കഥ !!!!!!!!!!!!!

വെള്ളിയാഴ്ച് കുര്‍ബാന കഴിഞ്ഞു .. പള്ളിയിലെ കാര്യപരിപാടികള്‍ വിശദീ കരിച്ചുകൊണ്ട് അച്ചന്‍ പറഞ്ഞു അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച , കുര്‍ബാന കഴിഞ്ഞു ഓണ പരിപാടികള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആണ് . പള്ളി പിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇറങ്ങിയപ്പോള്‍ ഭാര്യ എന്റെ അടുത്ത് വന്നു പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഓണത്തിന് ഉടുക്കാന്‍ സെറ്റ് സാരി വേണം , കല്യാണ ദിവസം സാരി ഉടുത് കണ്ടത് ആണ് , പിന്നെ ഈ സ
ാധനം ഉടുത്തു കണ്ടിട്ടില്ല ,അന്ന് അവളുടെ ചേച്ചിയും , അനിയത്തി ഒക്കെ കൂടി ആണ് ഉടുപ്പിച്ചത് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് , നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി യോടും പഞ്ചാബിനോടും ഉള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിയില്ല പഞ്ചാബിന്റെ ദേശീയ വസ്ത്രം ആയ ചുരിദാര്‍ ആണ് മിക്കപ്പോഴും ധരിക്കാറ്! , സാരി ഉടുക്കണം എന്ന് കേട്ടപ്പോള്‍ എന്നിലെ മലയാളം ഉണര്‍ന്നു ..അന്ന് തന്നെ പോയി രണ്ടു സെറ്റ് സാരി ഒക്കെ എടുത്തു . അങ്ങെനെ ആ സുദിനം വന്നു ഏത്തി, പതിവിലും നേരത്തെ, ഭാര്യ എഴുനേറ്റു അടുക്കളയില്‍ കേറുന്നത് കിടക്കയില്‍ കിടന്നു ഞാന്‍ കണ്ടു ! എഴുനേറ്റു ഒന്ന് സഹായിച്ചു കൂടെ എന്ന് മനസ്സ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു , മനസ്സിനോട് പോയി പണി നോക്കാന്‍ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാന്‍ പുതപ്പിനുള്ളിലേക്ക് കേറി ഒന്നും അറിയാത്ത ഭാവത്തോടെ. പതിവ് പോലെ ഞാന്‍ എഴുനേല്‍ക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുനേറ്റു പ്രഭാത കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇരിക്കുമ്പോ , ഭാരയുടെ വിളി കേട്ടു ! ഒന്നിങ്ങു വന്നെ മനുഷ്യ! ദേ ഇത് എങ്ങെനെയാ ഉടുക്കുന്നെ ! ഞാന്‍ ചെല്ലുമ്പോള്‍ മുന്താണി ഒരു കയ്യിലും , ഞൊറി വേറൊരു ഒരു കയ്യിലും , ഇത് എവിടെയേലും ഒന്ന് ഫിറ്റ്‌ ചെയ്യണമല്ലോ ! ഞങ്ങള്‍ വീട്ടില്‍ മുന്ന് പുരുഷ പ്രജ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടും ,സാരിയും യും വലിയ ബന്ധം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുനില്ല ,അപ്പോള്‍ ആണ് എനിക്ക് "യു ട്യൂബ് " ദൈവത്തെ ഓര്മ വന്നത് , ഞാന്‍ ഭാര്യയോട്‌ പറഞ്ഞു യു ട്യൂബ് ഇല്‍ സേര്‍ച്ച്‌ ചെയ്താല്‍ സാരി ഉടുക്കുന്നത് എങ്ങെനെ എന്ന് അറിയാം, "യു ട്യൂബ് "
ദൈവത്തെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിയില്ല , ഭാര്യ പറഞ്ഞു വേണ്ട എന്ന് . ഒടുവില്‍ എന്റെ കഠിന പ്രയത്നത്തിന്റെ ഭാഗം ആയി സാരി ഉടുപ്പിച്ചു . എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു പന്തികേട്‌ തോന്നിയിരുന്നു ,ഞാന്‍ അത് പറയാനും പോയില്ല .നാട്ടിലെ പോലെ നടന്നു പള്ളിയില്‍ പോകേണ്ട ആവിശ്യം ഇല്ലല്ലോ വണ്ടിയില്‍ കേറി പള്ളിമുറ്റത്ത്‌ തന്നെ പോയി ഇറങ്ങുകെയും ചെയ്യാം . പള്ളിയുടെ ഗേറ്റില്‍ എത്തിയപ്പോ സാരി ഒക്കെ ഉടുത്ത് പോകുന്ന സ്ത്രീ കളെ കണ്ടപ്പോള്‍ ഞാന്‍ അപകടം മണത്തു അറിഞ്ഞു , ഇവള് ഉടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ,ഞാന്‍ പുറകെ നിന്ന് പതിയ ശബ്ദത്തില്‍ അവളുടെ പേര് വിളിച്ചു ; നില്ക്കാന്‍ പറഞ്ഞു , എന്റെ ശബ്ദം കേള്‍ക്കാത്ത ഭാവത്തില്‍ അവള് പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കേറി പോകുകയും ചെയ്തു .ഞാന്‍ അപകടം പ്രതീക്ഷിച്ചു പുറത്തു കാത്തു നിന്ന് . പള്ളിക്കുള്ളില്‍ അച്ചന്‍ നിങ്ങള്ക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഞാന്‍ പുറത്തു സമാധാനം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ യില്‍ ആയിരുന്നു .അധിക സമയം വേണ്ടി വന്നില്ല ഭാര്യ ആന വാതില്‍ തുറന്നു ഓടി വരുന്നത് ഞാന്‍ കണ്ടു , എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു " എല്ലാരുടെയും സാരിയുടെ മുന്താണി ഇടത്തോട്ടു കിടക്കുന്നു എന്റെ വലത്തോട്ട് ആണ് " ഈ ഞൊറി ഇട്ടതും ശരിയില്ല " അധികം പള്ളിമുറ്റത്ത്‌ നിന്നാല്‍ ഭാര്യ ഏതോ പാട്ടയും കുപ്പിയും പെറുക്കാന്‍ വന്നത് ആണെന്ന് ആളുകള്‍ തെറ്റിദ്ധരിച്ചാലോ എന്ന് കരുതി അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങി !

ആദ്യത്തെ എന്റെ ഒപ്പ്കാലം കുറച്ചു പുറകില്‍ ആണ് ഈ കഥ നടക്കുന്നത് . ഹൈസ്കൂളില്‍ കേറിയ വര്ഷം ആണെന്നാണ് എന്റെ ഓര്‍മ്മ ! ഓണപരീക്ഷയുടെ ജാതകം 
കുറിച്ച നാളുകള്‍ . എനിക്ക് എന്തായലും ഉറപ്പു ആയിരുന്നു എല്ലാ ദോഷങ്ങളും ഒത്തു ചേര്‍ന്ന ഒരു ജാതകം ആണ് കിട്ടാന്‍ പോകുന്നത് . തലേ ദിവസം പ്രധാന അധ്യാപകന്‍ , എന്നെ ഒന്ന് ഇരുത്തി നോക്കുന്ന കണ്ടപ്പോളെ എനിക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടി .പതിവ് പോലെ ക്ലാസ്സ്‌ റൂമില്‍ എത
്തി .ക്ലാസ്സിലെ പഠിപ്പിസ്റ്റ്കള്‍ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ എന്റെ ഉള്ളില്‍ , പാണ്ടിമേളം കൊട്ടുകയായിരുന്നു .ദൂരെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ലോങ്ങന്‍ സാറിന്റെ(അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല പൊക്കം ഉണ്ടായിരുന്ന കൊണ്ട് ഞങ്ങള്‍ ബഹുമാനത്തോട്‌ വിളിക്കുന്ന പേര് ആണ് ) കാല്‍പെരുമാറ്റം കേട്ട് തുടങ്ങി !എന്റെ ഉള്ളില്‍ ചെണ്ടയുടെ താളം ഉച്ചസ്ഥായില്‍ എത്തി .ഓരോരുത്തരുടെ ജാതകം എടുത്തു പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാന്‍ തുടങ്ങി ,എന്റെ പേര് വിളിച്ചു" ജിജോ "ഇവടെ വരൂ , ഞാന്‍ പതിയെ ബെഞ്ചില്‍ നിന്ന് അടിവെച്ചു നീങ്ങി , ഇത് ഒക്കെ കൊണ്ട് പോയി അച്ചന്റെ ഒപ്പ് മേടിച്ചിട്ട് ക്ലാസ്സില്‍ കേറിയാല്‍ മതി .വീട്ടില്‍ പോയിക്കൊളൂ !ഞാന്‍ പുറത്തു ഇറങ്ങി വാതില്‍ക്കല്‍ കാത്തുനിന്നു ,എന്നെ പോലെ ദോഷ ജാതകം ഉള്ള വേറെയും ഉണ്ട് ക്ലാസ്സില്‍ , എന്റെ കാത്തിരിപ്പു വെറുതെ ആയി ആരും ഉണ്ടായിരുനില്ല . പുറത്തിറങ്ങി കൈമള്‍ ചേട്ടന്റെ കടയില്‍ ചെന്നിരിന്നു ഈ വൈതരണി എങ്ങെനെ കടക്കും എന്ന് ആലോചിച്ചു ഭരണിയില്‍ നിന്ന് ഒരു നെല്ലിക്ക എടുത്തു വായിലിട്ടു .ഞാനും കൈമള്‍ ചേട്ടനും നല്ല ലോഹ്യത്തില്‍ ആയതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും മോഷ്ടിക്കല്‍ ആണ് പതിവ് .ചിലപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ആദ്യം മോഷ്ടിച്ച സാധനം നെല്ലിക്ക ആകാം.നാലു മണി വരെ അവിടെ കറങ്ങി നടന്നു ,എന്നിട്ട് സ്കൂള്‍ വിട്ടു കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ വീട്ടിലേക്കു പോയി .ജാതകം എടുത്തു തലയിണയുടെ അടിയില്‍ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് കാക്കി നിക്കറും, വെള്ള ഷര്‍ട്ടും ഊരി എറിഞ്ഞു ,അമ്മ തന്ന കപ്പ പുഴിങ്ങിയതും കഴിച്ചു കപില്‍ ദേവ് നു പഠിക്കാന്‍ ആയി പാടത്തേക്കു തിരിച്ചു .കളിയുടെ ആവേശത്തില്‍ പരീക്ഷ പേപ്പര്‍ ഒക്കെ മറന്നു ,വരുന്ന വഴി കുളത്തില്‍ ഇറങ്ങി കുളിച്ചു വീട്ടില്‍ എത്തി .നാളെ എതായാലും ക്ലാസ്സില്‍ കേറാന്‍ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അന്ന് പഠിത്തവും വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു , അമ്മ അടുക്കളയില്‍ നിന്ന് വിളിച്ചു ചോതിക്കുനുണ്ടായിരുന്നു , എന്താടാ അനക്കം ഒന്നും കേള്‍ക്കുനില്ലല്ലോ , അച്ചന്‍ ഈ വക കര്യങ്ങളില്‍ അത്ര ശ്രദ്ധാലു ആയിരുനില്ല ,അതിനാല്‍ പീഡനം ഒരു സൈഡില്‍ നിന്നെ ഉണ്ടായിരിന്നുള്ളൂ .അമ്മയെ കേള്‍പ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഞാന്‍ ഓ ചന്തുമേനോന്റെ "ഇന്ദുലേഖ" എടുത്തു വായിക്കാന്‍ തുടങ്ങി .എന്തോ അമ്മക്ക് ഈ വായന അത്ര തൃപ്തി ആയി തോന്നിയില്ല .എന്ന് അമ്മയുടെ നോട്ടത്തില്‍ നിന്ന് മനസ്സിലായി .ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചില്‍ രണ്ടാമതിരുന്ന കുട്ടിയെ എന്റെ സ്വന്തം ഇന്ദുലേഖ യായി സങ്കല്‍പ്പിച്ചു നിദ്ര ദേവിയെ അഭയം പ്രാപിച്ചു . അങ്ങനെ മുന്ന് ,നാലു ,ദിവസം ക്ലാസ്സില്‍ കയറാത് കൈമള്‍ ചേട്ടന്റെ കടയില്‍ ഇരുന്നു നെല്ലിക്ക തിന്നു സമയം കഴിചിരിക്കവേ , ബുദ്ധി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു അപ്പന്റെ ഒപ്പ് സ്വന്തം ആയി ഇടുക .രാത്രി മുഴുവന്‍ ഒപ്പിട്ടു പഠിക്കാന്‍ ഉള്ള കഠിന ശ്രമത്തില്‍ ഞാന്‍ വിജയിച്ചു . രാവിലെ ക്ലാസ്സ്‌ ടീച്ചര്‍ വന്നപ്പോ വിറയ്ക്കുന്ന കൈകളോട് ടെക്സ്റ്റ്‌ പേപ്പര്‍ ഏല്‍പ്പിച്ചു .ഒന്നും അറിയാത്ത ഭാവത്തോടെ സീറ്റില്‍ ഇരുന്നു . ഇതിനിടയില്‍ ഏതോ കുബുദ്ധികള്‍ വീട്ടില്‍ വിവരം അറിയിച്ചു .അന്ന് വൈകുന്നേരം വീട്ടില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ അമ്മയുടെ വക നീ അപ്പന്റെ ഒപ്പിടും അല്ലെ എന്ന് ചോദിച്ചു പീഡനം പരമ്പര തുടങ്ങി . സ്ഥിരം കിട്ടുന്നത് ആയതു കൊണ്ട് അതില്‍ വലിയ ദുഖം ഒന്നും തോന്നിയില്ല ,അന്ന് പതിവ് പോലെ അപ്പന്‍ വന്നപ്പോ അമ്മ ,വിവരം പറഞ്ഞു ,അടുത്ത പീഡനവും പ്രതീക്ഷിച്ചു ഞാന്‍ കിടക്കയില്‍ കിടന്നു ഉറങ്ങി പോയി , രാത്രി യില്‍ എന്റെ ശിരസ്സില്‍ ഏതോ നനവ്‌ തട്ടിയപ്പോള്‍ ഞാന്‍ കണ്ണ് തുറന്നു , എന്റെ അപ്പന്റെ വലുത് കൈ എന്റെ ശിരസ്സില്‍; ഓടുന്നു .കുറ്റബോധം കൊണ്ട് എന്റെ ശിരസ്സ്‌ കുനിഞ്ഞു , എന്നെ നെഞ്ചോട്‌ ചേര്‍ത്ത് പിടിച്ചു അപ്പന്‍ പറഞ്ഞു , നിനക്ക് എന്റെ അടുത്ത് വന്നു പറയാം ആയിരുനില്ലേ ,എന്തിനാണ് തെറ്റ് ചെയ്തത് ,എന്റെ ഒപ്പിട്ടത്തില്‍ അല്ല എന്റെ സങ്കടം ,നീ എന്നോട് പറയാതിരുന്നതില്‍ ആണ് ,അപ്പന്റെ സ്നേഹം അറിഞ്ഞ ഞാന്‍ , കണ്ണുനീര്‍ അണപൊട്ടും പോലെ ഒഴുകി ....എന്റെ ജീവിതത്തില്‍ ഇതുവരെ ഞാന്‍ അങ്ങെനെ കരഞ്ഞിട്ടില്ല , കാലം കഴിഞ്ഞു ഞാന്‍ കല്യാണം കഴിച്ചു എനിക്കും കുട്ടികള്‍ ആയി ചരിത്രം വീണ്ടും ആവര്‍ത്തിച്ച്‌ ,എന്റെ മകള്‍ ടെക്സ്റ്റ്‌ പേപ്പറില്‍ എന്റെ ഒപ്പിട്ടു .എന്റെ അപ്പന്‍ ചെയ്തപോലെ ഞാനും അവളെ നെഞ്ചില്‍ ചേര്‍ത്ത് എന്റെ അപ്പന്‍ പറഞ്ഞ വാചകം ആവര്‍ത്തിച്ചു .............. അവളുടെ കണ്ണില്‍ കണ്ണ് നീര്‍ പൊടിയുന്നത് ഞാന്‍ ശ്രദ്ധിച്ചു .കുറെ നിശബ്ദതക്ക് ശേഷം ഇനി ഞാന്‍ ആവര്‍ത്തിക്കില്ല അച്ചാച്ച എന്ന് അവള്‍ പറഞ്ഞു ! അന്ന് വൈകുന്നേരം കിടക്കുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ ചിന്തിച്ചു , എന്നിലെ അപ്പന് എന്തോ കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ എന്റെ മകള് എന്നെ ഭയന്ന് ഒപ്പിട്ടത് !!!

ദൈവം ഉണ്ടോ ? മകന്റെ ചോദ്യം....

രാവിലെ പള്ളിയില്‍ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോള്‍,എന്റെ കയ്യിലെ രോമം കണ്ടിട്ട് എന്റെ മകന്റെ ചോദ്യം,

ഈ മനുഷ്യന്‍ ഒക്കെ കുരങ്ങില്‍ നിന്ന് ഉണ്ടായതു ആണ് അതാണ് അചാച്ചന്റെ(എന്നെ അങ്ങെനെയാണ് മക്കള് വിളിക്കാറ് ) കയ്യില്‍ ഇത്രയും രോമം. ഇത് കേട്ടപ്പോള്‍ എന്റെ ഉള്ളിലെ ശക്തനായി ദൈവവിശ്വാസി ഉണര്‍ന്നു , ഞാന്‍ അവനോടു ചോദിച്ചു ,മോനെ നീ സണ്‍‌ഡേ സ്കൂളില്‍ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യനെ മണ്ണില്‍ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് അല്ലെ ? നീ ബൈബിള്‍ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുമോ അതോ കുരങ്ങില്‍ നിന്ന് പരിണാമം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുമോ ? അവന്റെ ഉത്തരം കേട്ട് എന്റെ ഉള്ളിലെ ദൈവ വിശ്വാസി ഒരു നിമിഷം സബ്തനായി , ഞാന്‍ സയന്‍സില്‍ വിശ്വസിക്കും . കാരണം അമ്മുവിന്‍റെ (അവന്റെ ചേച്ചി) ടെക്സ്റ്റ്‌ ബുക്കില്‍ ഫോട്ടോ സഹിതം പരിണാമ സിദ്ധാന്തം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ,അതല്ലേ ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കണ്ടത് ,ഈ ദൈവം കുന്ത്രാണ്ടം ഉണ്ടോ
 ഇല്ലയോ എന്ന് ഞാന്‍ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ,ഉത്തരം ,എന്നിലെ ദൈവവിശ്വാസത്തിന് എന്തൊക്കെയോ കോട്ടം സംഭവിച്ചപോലെ ഒരു തോന്നല്‍. ഇച്ചാഭംഗം വന്ന മനസ്സും ആയി ഇരിക്കുമ്പോള്‍
എന്റെ മനസ്സില്‍ നിന്ന് ആരോ പറയുന്ന പോലെ തോന്നി , " നീ വെറും ഒരു വിശ്വാസി ദൈവത്തെ രുചിച്ചു അറിയാത്ത വെറും ഒരു വിശ്വാസി"

ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തിയവന്‍ അല്ലെ ദൈവത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാന്‍ സാധിക്കു , ഒരു വിശ്വാസിക്ക് എങ്ങെനെ സാധിക്കും

ഈ എന്റെ മകനു 8 വയസ്സ് പ്രായമേ ഉള്ളു , ഈ പ്രായത്തില്‍ എനിക്ക് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല . ഇന്നത്തെ തലമുറ ചോദ്യം ചോദിച്ചു തുടങ്ങി , നമുക്ക് ഇനി പറയാന്‍ ഉത്തരം ഉണ്ടായിരിക്കണം

എല്ലാവര്ക്കും ദൈവാനുഭവം നേരുന്നു

സ്നേഹപൂര്‍വ്വം

ജിജോ കളരിക്കല്‍